RODO

AUTO-KRAS Sp. z o.o.
Klauzula Informacyjna Klienci Kontrahenci
Definicje:
Autoryzowany Sprzedawca – autoryzowany dealer/serwis Suzuki Auto-Kras Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Orzechowej 42 (tel. 85 65 43 826), któremu przekazali Państwo swoje dane osobowe w związku z nabyciem/zamówieniem Produktu Suzuki i/lub któremu wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

Marketing – proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania ceny, promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług w celu dokonania wymiany mającej służyć osiągnięciu celów organizacji i jednostek [Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2006]. W przypadku niniejszej Klauzuli Informacyjnej Marketing dotyczy powyższych działań w zakresie produktów i usług oferowanych przez markę Suzuki, w tym działań związanych z przesyłaniem materiałów handlowych/promocyjnych oraz z badaniem satysfakcji klienta;

Produkt Suzuki – odpowiednio samochód, motocykl, pojazd ATV lub silnik zaburtowy Suzuki w związku z nabyciem/zamówieniem którego zostały podane Państwa dane osobowe i udostępniona niniejsza Klauzula. Przez Produkt Suzuki rozumie się również produkty i usługi zamówione w ramach zlecenia serwisowego, w przypadku, gdy niniejsza Klauzula Informacyjna została Państwu udostępniona w związku z danymi osobowymi podanymi przy takim zleceniu;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

SMP – Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10 (tel. 22 329 41 00) będąca generalnym importerem Produktu Suzuki (nie dotyczy usług serwisowych), podmiotem monitorującym zgodność realizacji wybranych Umów i Usług ze standardami marki Suzuki, oraz tam gdzie SMP udzieliło gwarancji, także gwarantem Produktu Suzuki.

Produkt – odpowiednio towar, pojazd używany (komis lub skup sprzedaż), umowa ubezpieczenia, umowa kredytowa lub leasingowa w związku z nabyciem/ zamówieniem/ zapytaniem o, który zostały podane Państwa dane osobowe i udostępniona niniejsza Klauzula. Przez Produkt rozumie się również produkty i usługi zamówione w ramach zlecenia serwisowego, w przypadku gdy niniejsza Klauzula informacyjna została Państwu udostępniona w związku z danymi osobowymi podanymi przy takim zleceniu;

Administratorami podanych przez Państwa danych osobowych są Autoryzowany Sprzedawca – Auto-Kras Sp. z o.o. i SMP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania:
– w przypadku Produktu Suzuki będącego samochodem, motocyklem, innym pojazdem lub silnikiem zaburtowym Suzuki – umowy sprzedaży, umowy gwarancji oraz usługi Suzuki Assistance (o ile ma zastosowanie);
– w przypadku zlecenia serwisowego – usługi serwisowej, umowy sprzedaży części (o ile ma zastosowanie) i gwarancji na usługę/część/samochód/inny pojazd/silnik zaburtowy (jeśli została udzielona).
– w przypadku Produktu będącego umową komisu lub umową ubezpieczeniową lub umową kredytową/leasingową, umowy sprzedaży , umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego lub finansowego (o ile ma zastosowanie)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
– wykonania powyżej opisanych umów i usług (w zakresie w jakim mają zastosowanie), zwanych dalej „Umowami i Usługami i Produktami”
– wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. w ramach akcji przywoławczych,
– Marketingowych (jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących procesu zawarcia i wykonania Umów i Usług.

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania Umów i Usług tj:
Dane kontrahenta przechowywane są przez okres 6 lat (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) i dochodzenia roszczeń lub dane kontrahentów przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego, na podstawie Art. 6, ust 1, lit. F (RODO) – prawnie usprawiedliwionego interesu administratora lub przez okres trwania gwarancji na produkt to jest 12 lat (zakup pojazdów) lub okres niezbędny do prawidłowego wykonania zamówionej usługi, a po jej wykonaniu okres wymagany przepisami prawa w tym odpowiedzialności za ewentualne wykroczenia drogowe (jazdy testowe) dochodzenie roszczeń , a po ich wykonaniu przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony Umów i Usług. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.

W przypadku Produktu będącego samochodem, motocyklem, innym pojazdem lub silnikiem zaburtowym Suzuki odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy SMP i Autoryzowanego Sprzedawcy oraz inni autoryzowani sprzedawcy (a także ich wybrani pracownicy i współpracownicy) w zakresie w jakim biorą udział w procesie realizacji zamówienia na sprzedaż i dostawę Produktu. Ponadto odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy SMP, autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane
stacje obsługi Suzuki na terenie obowiązywania gwarancji (np. w innych krajach Europy), a także ich wybrani pracownicy i
współpracownicy, w zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków gwarancyjnych oraz podmioty biorące
udział w wykonywaniu usługi Suzuki Assistance (o ile ma zastosowanie) a także ich wybrani pracownicy i współpracownicy, w
zakresie w jakim może to być wymagane do wykonania obowiązków z tytułu usługi Suzuki Assistance.

W przypadku zlecenia serwisowego odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy SMP oraz Autoryzowanego Sprzedawcy,
inni autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki na terenie krajów Europy (w tym ich wybrani pracownicy i
współpracownicy), w zakresie w jakim to może być wymagane do prawidłowego wykonania przyszłych usług serwisowych,
realizacji uprawnień z tytułu gwarancji na część (jeśli została udzielona) oraz gwarancji na samochód/inny pojazd/silnik zaburtowy,
którego dotyczy usługa serwisowa (o ile taka gwarancja została udzielona i obowiązuje).

W przypadku działań Marketingowych odbiorcami danych mogą być wybrani pracownicy SMP oraz Autoryzowanego Sprzedawcy
(w zależności któremu z podmiotów została udzielona zgoda), a także autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi

Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i
współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach Marketingowych Suzuki.

Ponadto odbiorcami danych mogą być także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i
finansowaniem nabycia Produktu Suzuki, drukarnie, dostawcy usług IT, call center, kurierzy, podmioty świadczące usługi
logistyczne, banki, biuro rachunkowe, serwis oprogramowania), zakresie w jakim biorą udział w procesie realizacji Umów i Usług,
jego kontroli oraz w procesie przechowywania Państwa danych. Dane mogą być także przekazywane pomiędzy Autoryzowanym
Sprzedawcą a SMP w innych prawnie dozwolonych celach, w tym związanych ze stosowanymi w sieci Suzuki systemami, aplikacjami
oraz programami wymiany i przechowywania danych.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroka, stąd tak szeroki zakres potencjalnych
odbiorców opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z
prawem będą uprawnione do otrzymywania takich danych. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane
jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.

Ponadto w każdym przypadku odbiorcami danych mogą być podmioty należące od autoryzowanej sieci Suzuki biorące udział w
działaniach dotyczących analizy i raportowania w zakresie zawierania i wykonywania Umów i Usług, o ile takie działania wchodzą
w zakres prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesów administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w
celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na
zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania (w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP mogą Państwo
wysłać wiadomość na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl). Kontakt do Inspektora Danych Osobowych Suzuki Motor Poland:
inspektor@suzuki.com.pl (dotyczy okresu po dniu 25 maja 2018 r.). W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Auto-
Kras Sp. z o.o. mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: dane.osobowe@autokras.suzuki.pl. Inspektowa Danych Osobowych
Auto-Kras Sp. z o.o. nie powołuje.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.

Back to top